Повторення основних термінів з української мови

1
2 3 4 5 6 7
8 9
10 11 12
13 14
15 16
17
18
19
20 21
22 23
24
По горизонталі
2. Виклад своїми словами чого-небудь прочитаного або почутого. 4. Офіційно визнана в окремій нації, якою говорить переважна більшість народу якоїсь окремої країни. 6. Термін для позначення результату інтелектуальної творчої письмової діяльності людини. 8. Зв'язний текст, у якому передано думки та міркування. 10. Наведене повністю або частково висловлювання з авторського тексту. 12. Невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання. 13. Розповідь про властивості, ознаки певного предмета або явища. 16. Здатність конкретної людини говорити, висловлювати свої думки. 17. Термін означає розуміння сприйнятого на слух усного мовлення. 20. Стиль засобів масової інформації (інтернет-ресурсів, журналів, газет, рекламних текстів). 21. Загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Відтворені на письмі або друком авторська праця, висловлювання, документи тощо. 23. Стиль мовлення, який застосовується для підручників, лекцій, доповідей. 24. Розділ мовознавства, що вивчає правильне написання слів.
По вертикалі
1. Коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, статті тощо. 3. Висловлення про події, які відбуваються, відбуватимуться чи відбувалися з кимось у певній послідовності. 5. Усне монологічне висловлення з метою досягнення впливу на аудиторію. 7. Граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів певної мови, що становить окрему, закінчену думку, найменша одиниця спілкування. 9. Здатність сприймати, розуміти інформацію, яка записана тим або іншим способом або відтворена технічними пристроями. 11. Стиль мовлення, який застосовується в літературі. 14. Документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає. Найчастіше використовується під час прийому на роботу. 15. Літературний твір або документ, головним героєм якого є сам автор. 17. Відступ у початковому рядку, яким починається виклад нової думки у тексті. 18. Вимовлена вголос і звернена до реального чи уявного співрозмовника промова однієї особи, в якій передаються певні думки і виражаються емоції мовця. 19. Форма колективного обговорення, мета якого — виявити істину або знайти правильний розв'язок проблеми через висловлення власних міркувань та зіставлення різних поглядів. 22. Розділ мовознавства, що вивчає правила літературної вимови.