Геометрия сабагынан колдонулган терминдер

1
2 3
4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16 17
18 19 20
21
22 23
24
25
26
По горизонтали
3. Тик бурчтуу үч бурчтуктун α тар бурчуна жанаша жаткан катеттин гипотенузага болгон катышы ал бурчтун ... деп аталат. 4. Бурчтуу тең экиге бөлүүчү шоола. 8. Үч бурчтуктун чокусунун каршысында жаткан жактын ортосу менен туташтыруучу кесинди анын ... деп аталат. 9. Тик бурчтуу үч бурчтуктагы тик бурчтун каршысында жаткан узун жагы. 11. Бул окумуштуунун теоремасы эң кеңири колдонулат. 13. Фигуралардын касиеттери жөнүндөгү илим. 15. Бурчтун чоңдугун өлчөөчү курал. 17. Тик бурчтуу үч бурчтуктун α тар бурчунун каршысында жаткан катеттин гипотенузага болгон катышы ал бурчтун ... деп аталат. 18. Бир ички бурчу тик бурч болгон параллелограмм. 20. Тик бурчтуу үч бурчтуктун жактары. 22. Карама-каршы жаткан жактары параллель болгон төрт бурчтук. 25. Баардык жактары барабар болгон тик бурчтук. 26. Эки гана жагы параллель болгон томпок төрт бурчтук.