5 класс_Буряад литература

Тус тест жэл соо үзэһэнөө шалгалга болоно. Асуудалнуудаа анхаралтайгаар уншажа, зүб харюу үгэхэ гэжэ оролдогты. Амжалта хүсэнэб.

Инструкция к тесту

Тест соо ороһон даабаринууд элдэб түхэлэй юм. Алибаа нэгэ харюу шэлэхэ, хэдэн харюу шэлэхэ, тааруулха, хүсэлдүүлхэ, зураг шэлэхэ г.м.

Бүридхүүлхэ (регистраци гараха)
Количество вопросов в тесте: 35