Абтаһан үгэ

Абтаһан үгэнүүдые зүб бэшэлгэ. Ородоор, буряадаар, буряадшалан бэшэгдэһэн абтаһан үгэнүүд.

Фонетикэ. Дабталга.

Инструкция к тесту

Урда үзэһэн сэдэбүүдээрээ асуудалнуудта харюу үгэгты. Өөрыгөө шалгагты.

Количество вопросов в тесте: 7