Физика 7-9

 7-11 класстар учун физикадан 3-чейрекке карата тесттердин иштелмеси

Инструкция к тесту

окуучуга тестти отуп жатып андагы ар бир суроого токтолуп шашпастан  окуп чыгып андан кийин суроого жооп беруусу талап кылынат . Кээ бир тесттеги суроолордо бир нече туура жооптору кездешет жана алардагы ар бир туура жоопторго  ар бирине балл берилет.

Ф.И.О.____________________________кл____число_________________
Количество вопросов в тесте: 5
 
Автор: Калыс
Источник: онлайн тест