Тест 7-класс

7-класс окуучулары үчүн физика предметинен чейректик тест

Инструкция к тесту

Суроолорду               окуп,                терең             ойлонуп            жооп             бергиле

Количество вопросов в тесте: 6